กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจิตฐวิทย์ เตชะกาญจนพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธัญญลักษณ์ คำทองเที่ยง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาวรรณ ศรีเรือง
ครูผู้ช่วย