กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฐิติยา แย้มกมล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจิตฐวิทย์ เตชะกาญจนพงศ์
ครู คศ.1