กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนุรักษ์ เหล็กอยู่มะดัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชลธิชา
ครูผู้ช่วย

นางพรีมใจ
ครู คศ.1