กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรศรี ศิลป์ศรีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนุรักษ์ เหล็กอยู่มะดัน
ครูผู้ช่วย