เจ้าหน้าที

นายขันทอง คำสูงเนิน
นักการภารโรง

นางบุญมี วงษ์อ่อน
นักการภารโรง

นายศรีชล สาครินรินทร์
นักการภารโรง