กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรอุมา ไชยโยธา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกุหลาบ ภูมิรินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะวัลย์ แสนดี
ครู คศ.1

นางนัยนา คัมภิรานนท์
ครู คศ.2

นายธีรยุทธ ตรีรัตน์วิชชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤนาถ กาญจนเสนกุล
ครู คศ.1