กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลัดดา แก้วประเสริฐชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอนุสรา เสาเปรีย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุภาวดี เรืองศรีมั่น
ครู คศ.1

นางสาวนุสรา จันทะคูณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมะลิวัลย์ จันทะขาน
ครู คศ.2

นายรุ่งศักดิ์ ชโลธร
ครู คศ.1