ปฐมวัย

นางเพ็ญประภา คำทองทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอัญญารัตน์ พลีรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวนฤนาถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทียนวรรณ บุญมารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบงกช วงศ์อนันต์
ครูผู้ช่วย

นางชานิสารา สุทธิพงศ์ไมตรี
พนักงานราชการ

นางนงลักษณ์ มูลเชื้อ
พนักงานราชการ

นางสาวรัชนี เพ็ชรปาน
พนักงานราชการ

นางศรีนวล ปรีชานนท์

นางชวนพิศ ขำหาญ