พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  พันธกิจ
 
1.     พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.     พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม
4.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง
5.     พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
6.     ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษา
7.     บริหารงานโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน