วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยท้ศน์
 
      “โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง มุ่งจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน”

ปรัชญา

      การศึกษา  ทำให้คนคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น